Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Wlbingpa zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. Afhankelijk van de dienst of actie verwerken we verschillende persoonsgegevens van u zoals uw Klantnummer(s), Geslacht, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Afbeelding van het gelaat, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, Factuuradres, Afleveradres, IP-adres, Bank-/betaalgegevens, Voetscan, Aankoophistorie, Favoriete winkel, Sport interessegebieden, Maten van kleding en/of schoeisel, Merkvoorkeuren, Lidmaatschap vereniging, Loyalty status, Nieuwsbrief status, Spaarsaldo en Campagne historie.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, het invulling en uitvoering geven aan consumentenacties, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het voeren van loyalty-/spaarprogramma’s, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management, het verzorgen van voetscan/loopanalyse en het verzamelen van klantbeoordelingen.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze Wlbingpa(lokale ondernemers), leveranciers, bezorgdiensten en derden.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de logistieke service provider, lokale ondernemer of leverancier die het product levert, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, marketing bureaus die ons ondersteunen bij de uitvoering van consumentenacties, de leverancier van onze social media management software, de leverancier van onze voetscan/loopanalyse, onze partners voor de loyalty klantregistratie ten behoeve van het loyalty spaarprogramma, en onze partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door
middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website Wlbingpa, of een van haar subdomeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.